Vol 2, No 2 (2013)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research/Review Articles

Pramod Shinde, Komal Patil, Nikita Malavkar, Aditee Dalvi, Madhura Janve
PDF
1-5
Abinaya Subbaiyan, Umadevi Subramanian, Ashok Sivapunniyam, Anusha Paulmani, Rajakumar Sundaram
PDF
6-13
Alpana Bastikar, Sharvari Kulkarni, Virupaksha Bastikar, Pallavi Patil, Shruti Baikerikar
PDF
14-27
Virupaksha Bastikar, Bastikar Alpana Gupte, Pratima Alpana Jadav, Khadke Prashant, Desideri Alessandro
PDF
28-48